Dopravní omezení 10. - 11.9. 2022

Datum – 10. 9. 2022 v čase 13:00 - 15:00 hod.

Běh rodičů s dětmi

Sportovní akce proběhne za částečné nebo úplné uzávěry na silniční sítí a síti místních komunikací v městské části Moravská Ostrava. Běh je plánován na 10. 9. 2022, sobota. Dotčení jednotlivých komunikací a dopravní omezení na nich je následující:

Legenda:
STOP – na povolení   
Zákaz vjezdu všech vozidel

Datum – 11. 9. 2022 v čase 6:00 - 18:00 hod.

Maraton

Sportovní akce proběhne za částečné nebo úplné uzávěry na silniční sítí a síti místních komunikací v městské části Moravská Ostrava. Běh je plánován na 11. 9. 2022, neděle. Dotčení jednotlivých komunikací a dopravní omezení na nich je následující:

Přesun AZ Sad Boženy Němcové (za křižovatkou s ul. Sokolská třída směr sil. Bohumínská) – přesunuta pro DPO i meziměstské dopravce zpět na sil. II/647 Muglinovskou do místa mezi ul. Nádražní a ul. Sokolská třída na úrovni sadu Boženy Němcové).

Objízdná trasa pro běh pro směr Hlučín při uzávěře ul. Sokolská třída (uzavřen směr Hlučín) pro IAD bude vedena od křižovatky sil. II/479 Č. Bratrská x Sokolská třídy vlevo po ul. 30. dubna vpravo na ul. Nádraží a vpravo na sil. II/647 Muglinovskou ke křižovatce Muglinovská x Sokolská třída.

Objízdná trasa DPO vedena po sil. II/479 Českobratrská – ul. Nádražní – II/647 Muglinovská. Trolejbusové zastávky Nová radnice, Hornická poliklinika a Vozovna trolejbusů budou přemístěny na ul. Nádražní (obsluhovány budou náhradní autobusovou dopravou).

Objízdná trasa meziměstské dopravy je vedena zokruhováním ul. Suchardova – ul. Sokolská třída – ul. Křižíkova – ul. Nádražní – sil. II/647 Muglinovská

V místě křížení trati závodu s automobilovou, cyklistickou a pěší dopravou je osazeno dopravní značení B27 „Stop / Na povolení“. Řidiči, cyklisté i chodci tedy mají „Povinnost zastavit“ a pokračovat až po povolení zde přítomné poučené osoby (organizátor, PČR, popř. Městská policie), která zajistí bezpečné křížení trati.

U některých křížení, u nichž je vhodnější do oblasti závodu vůbec nevjíždět, je sestava dopravních značek B1 „zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 – Vjezd s povolením pořadatelů, u které bude rovněž přítomna poučená osoba (organizátor, PČR, popř. Městská policie).

Legenda:
STOP – na povolení   
Zákaz vjezdu všech vozidel
Přikázaný směr jízdy
Směrová tabule pro vyznačení objížďky