SOUHLAS ÚČASTNÍKA

OSTRAVA!!! CITY MARATHON 22. 9. 2019

Vyplněním a odesláním registračního formuláře:

1. Dávám souhlas organizátorovi akce a partnerům uvedeným na webových stránkách www.ostravacitymarathon.cz (dále jen „partneři”) s použitím čísla mého mobilního telefonu a emailové adresy, a to pro obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací o sportovních akcích a závodech a sdělování výsledků závodů;

2. Dávám organizátorovi akce a partnerům souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených v této přihlášce; souhlasím též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, název sportovního klubu a název obce bydliště ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách www.ostravacitymarathon.cz. Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a automaticky. Zároveň vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem akce nebo kterýmkoli z partnerů. Organizátor akce a partneři jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje týkající se mé osoby. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

3. Dávám organizátorovi akce a partnerům souhlas s pořízením mé podobizny v průběhu celé akce, s užitím mé podobizny, zvukových či obrazových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s akcí (dále jen „snímek”) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor akce nebo partneři snímek v souladu s jeho určením poskytnou.

4. Prohlašuji, že se akce OSTRAVA !!! CITY MARATHON, do které se přihlašuji, účastním na svou vlastní odpovědnost s přihlédnutím k mému zdravotnímu stavu.

5. Uděluji souhlas, aby ve spojení s mými osobními údaji uvedenými v této přihlášce byly zveřejněny i veškeré mé časy ze závodů, výsledky, apod. na www.ostravacitymarathon.cz.

6. Prohlášení ke zpracování osobních údajů /GDPR/

V souladu s čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), uděluji pořadateli závodu (Tělovýchovné jednotě Slezan Frýdek-Místek, z. s.) souhlas se zpracováváním výše uvedených osobních údajů za účelem evidence účastníků, zpracování výsledků závodu a dalších úkonů souvisejících se závodem. Dále uděluji souhlas se zveřejněním fotografií mé osoby z konání této akce. Zároveň prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje poskytuji dobrovolně a jsem si vědom svých práv.